Условия за ползване на ресурсите на сайта  www.okatbg.eu

 

 

Общи условия

 

Общите условия на договора са документ, който указва начина и реда за използване на предоставените информационни ресурси от „ОКАТ” ЕООД на потребителите на Интернет сайта www.окаtbg.eu  и урежда отношенията между „ОКАТ” ЕООД и потребителите.

 

 


I. Общи разпоредби

Чл. 1.  По смисъла на настоящите общи условия, термините и изразите, които са дефинирани по-долу, ще имат следното значение:

1. ОКАТ” ЕООД (наричано по-долу за краткост “Собственик на сайта” или само “Собственик”) е търговско дружество, което предоставя посредством администрирания от него Интернет сайта www.okatbg.eu , информационни услуги на своите потребители.

 

2. В настоящите условия наименованието „ОКАТ” , както и домейна  www.okatbg.eu , ще бъдe използвани и като съдържащи и обозначаващи пакета от информационни ресурси, предоставяни в сайта. 

3. „ОКАТ” (www.okatbg.eu)  e дигитален каталог в Интернет (уебсайт), който дава възможност на потребителите да получават достъп както до собствения информационен ресурс, така и до информационни ресурси на поместените на сайта рекламни търговски съобщения и  електронни препратки, които са извън контрола на ОКАТ.

 
4. “Услуги” са предоставяне на потребителите на (www.okatbg.eu) на  информационния ресурс на сайта, а също така и предоставяне на информация за рекламните търговски съобщения, поместени на сайта. Услугите на ОКАТ са безвъзмездни.


5. “Потребител” /”Получател на услугата” e всяко физическо или юридическо лице, което ползва предоставяните от Собственика информационни услуги с лична, професионална или друга цел, включително за нуждите на търсене на информация или предоставяне на достъп до нея.

6. „Изрично изявление от страна на получателя на услугата” по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за електронната търговия е съгласието на потребителя с настоящите условия за ползване, което изрично се декларира със самото отваряне на страница и ползване на сайта.

 

7.  „Интернет страница” по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

8. „Уебсайт / сайт ("website")” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

 

9. Използвани съкращения: ЗЕТ (Закон за електронната търговия)ЗЗП  (Закон за защита на потребителите)


 

II. Договор с Потребителя

Предмет на договора

Чл. 2. (1) Предмет на настоящия договор са услугите, свързани с предоставяне на възможност на Потребителя да се запознае с информационните ресурси на сайта. Информационни ресурси са:

 

1. Основен информационен ресурс.

“OKAT“ е електронен каталог, който представя 20 варианта за обзавеждане на детски стаи. Виртуалните модели са разработени в мащаб, с площ между 12 м² и 16 м² . Предложени са макети с разнообразни пропорции, композиции за различни възрастови групи, идеи за едно или две деца. Във всяка стая  са обособени: кът за почивка, работно място, гардероб, ТV модул и периметър за игра. Предвидени са необходимите полезни обеми за детските дрехи и вещи.

            Интериорът е следствие от четири променливи – композиция, пространство, функция и цвят. Понеже вариантите на тези елементи са безкрайно много, при комбинирането им биха се получили неограничен брой възможности. ОКАТ систематизира част от тях чрез двадесет „плаващи рамки“, които организират детската среда по двадесет различни начина.

Идеята на визуализацията е: Потребителят да получи полезна информация.


2. Търговски съобщения и електронни препратки
към уебсайтове, чрез които се предлагат различни стоки и услуги;


(2) Услугите, свързани с получаване на достъп до информационни ресурси посредством сайта, се предоставят без да е необходимо извършването на регистрация от страна на Потребителя.


(3) Услугите по ал. 1 и ал. 2 по-горе се предоставят на Потребителя безплатно, при стриктно спазване на настоящите Общи условия.

 


III. Приемане и обвързване с общите условия от страна на потребителя.


Чл. 3. (1) ОКАТ чрез своя уебсайт предоставя на информационното общество услуги.  Съгласно чл. 1, ал. 3 от Закона за електронната търговия за да бъдат предоставени тези услуги трябва да е налице изрично съгласие на получателя на услугата. Настоящия договор  определя, че това изрично съгласие се изразява в приемане на неговите условия за ползване. Само след изричното съгласие с условията на ползване потребителя може да ползва информационните ресурси в сайта. 

(2)  Посоченото в предходната алинея изрично съгласие на потребителя се постига и е налице със самото отваряне на страница и влизане в сайта било целенасочено, или в резултат на търсене на информация чрез интернет търсачките. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен на български език в Интернет на адрес: www.okatbg.eu. Електронна препратка към интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от сайта. С всяко ползване на Услугите и информационните ресурси, достъпни чрез сайта, включително с отварянето на интернет страница от сайта, Вие като потребител декларирате, че сте прочели, разбирате и сте съгласен с този договор и се задължават да го спазвате.

            Ако не сте съгласен с Условията за ползване, моля напуснете този сайт незабавно и не го използвайте.

 

Чл. 4. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 3, ал. 2 и има действие до преустановяване на ползването на Услугите от Потребителите.


Промени в Общите условия


Чл. 5. (1) ОКАТ запазва правото си да променя условията за ползване на сайта.

 

(2)    В случай, че бъдат направени промени в условията на ползване на сайта, ОКАТ публикува на видно място в началната страница на (www.okatbg.eu)   съобщение за направените промени в Условията за ползване и електронна препратка към тяхната нова, като по този начин Потребителят се счита за надлежно уведомен за направената промяна в настоящите Условия за ползване. 

(3)    Вашата последваща употреба на сайта след нанасянето на промени в тези условия означава, че сте съгласни и приемате тези промени.
Оборудване и достъп до Интернет

Чл. 6. Потребителят си осигурява сам компютърно оборудване и достъп до Интернет, за ползването на предоставяните Услуги.

III. Права и задължения на страните

Права и задължения на Потребителя

Чл. 7. Потребителят има право безплатно да ползва Услугите, предоставяни от Собственика на Портала при спазване на настоящите условия за ползване.


Чл. 8. Използването на услуги, предоставящи право на рекламни платени търговски съобщения  е предмет на отделен договор.

Чл. 9. Потребителят няма право да използва Уебсайта за:

 

  • Цели, които са незаконни съгласно българското право, а ако използването се извършва извън България – съгласно съответното местно законодателство
  • Цели, които са вредни, създаващи опасност, оскърбителни, накърняващи честта и достойнството, вулгарни, неприлични или неприемливи, по преценка на „ОКАТ” по каквато и да било друга причина.
  • Копиране на Уеб сайта или неговото съдържание, независимо дали се извършва механично или чрез автоматизирани средства (включително и без ограничение роботи (robots), паяци (spiders), скриптове (scripts), пълзачи (crawlers) и други автоматични средства)

Чл. 10. Потребителят няма право също да използва Уебсайта както лично, така и чрез автоматизирани средства (както са дефинирани по-горе), по начин, който би могъл:

  • Да доведе до модифициране на която и да било част от Сайта
  • Да увреди неговата функционалност
  • Да натовари неговата инфраструктура във вида й, определен от „ОКАТ”
  • Да наруши или да направи опит да наруши нормалното функциониране на Сайта
  • Да доведе до нарушаване или влошаване на качеството на достъпа на други потребители до Сайта


Чл. 11. В случай, че ОКАТ установи или трето лице уведоми писмено Собственика, че са налице неправомерни действия от страна на Потребителите в нарушение на изискванията по предходния член, Собственикът има право да премахне или да преустанови достъпа до съответната информация, както и да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и уведомяване на компетентните органи.

Чл. 12.  При нарушаване на задължение по чл. 9 и чл. 10, Собственикът на сайта има право по своя преценка да прекрати предоставянето на Услугите по чл. 2, ал. 1 на Потребителя нарушител.

 

Права и задължения на Собственика

 

Чл. 13.  В съответствие с чл. 4, ал. 1. от ЗЕТ Соственикът е длъжен да положи всички усилия и вземе мерки за осигуряване на безпрепятствен, пряк и постоянен достъп на получателите на услугите и на компетентните органи до следната информация:

 

1. името или наименованието си;

2. данни за кореспонденция, включително телефон и адрес на електронна поща, за осъществяване на пряка и навременна връзка с него;

 

 

Чл.14. Към сайта е включена страница съдържаща  електронна форма за обратна връзка със Собственика, с цел лицата, които желаят да публикуват реклами в сайта да изпращат електронни съобщения. В случай на желание и при проявен интерес Потребител също може да изпрати електронно съобщение до Собственика.Чл. 15. Собственикът има право да изпраща електронни съобщения (включително по електронна поща) до Потребител с цел да предостави информация и/или да предложи рекламни материали относно свои собствени и/или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

 

Чл. 16. (ал.1.) При упражняване на правото му по чл. 15, Собственикът трябва в изпълнение на разпоредбите на чл. 49, ал. 1 от Закона за защита на потребителите да получи Предварителното съгласие на потребителя за изпращането на електронното съобщение. За предварително съгласие от страна на потребителя се счита изпращането съобщение до Собственика по електронната форма за обратна връзка в сайта.

(ал.2) В случай, че Потребител не желае да даде предварително съгласие по предходната алинея е длъжен да отбележи това при изпращането на електронното съобщение.

(ал.3.) При изпращане на непоискани електронни съобщения Собственикът е длъжен в съответствие с разпоредбите на чл. 6 от Закона за електронната търговия да осигури ясното и недвусмислено разпознаване на търговското съобщение като непоискано още с постъпването му при получатателя.

 

Чл. 17. Собственикът няма право да упражнява агресивна търговска практика по смисъла на т. 3 на чл. 68к от Закона за защита на потребителите чрез отправянето на настоичиви и непоискани търговски съобщения до потребителя по телефон, факс, електронна поща или всяко друго средство за комуникация от разстояние, освен в предвидените в закон случаи за изпълнение на договорно задължение и без да се нарушават разпоредбите на чл. 49 от Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и на чл. 6 от Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

 

 


IV. Ограничаване на отговорността

 

Чл. 18. Вие ползвате този сайт по собствено желание и на собствена отговорност. Ние се стремим информацията по рекламите и обявите в този сайт да е актуална и точна в момента на публикуване. Ние не поемаме никаква отговорност за причинени на лица и / или имущество вреди или загуби /преки или косвени в резултат на използването на този сайт или на съдържащата се в него информация или причинени от производители или търговци, с публикувана реклама или обява в сайта.  

Чл.19.„ОКАТ” не може да гарантира, че:

  • Достъпът до сайта ще бъде непрекъснат и безпроблемен по всяко време
  • Сайтът или сървърът (сървърите), чрез които се осъществява достъпа до него, няма да съдържат вируси или други вредни компоненти

Чл.20.„ОКАТ”  като доставчик на услуги на информационното общество е изпълнил законовите изисквания за предоставяне в сайта на данни, идентифициращи дружеството. „ОКАТ” не може да гарантира на получателите на услугите безпрепятствен, пряк и постоянен достъп до тези данни, когато причините са от технологично естество извън компетентността на „ОКАТ” .

Чл.21. Собственикът не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете и другите Интернет ресурси, достъпът до които се осъществява чрез електронни препратки от сайта, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване, включително за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя.

чл.22.Собственикът не носи отговорност за непредоставяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Собственика, проблеми дължащи се на оборудването на Потребителя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите, чрез който функционира Порталът.


Чл. 23.  Собственикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

Ограничаване на отговорността при ползване от потребителя на Основния информационен ресурс на сайта

Чл. 24. . „ОКАТ“  не носи отговорност за настъпили вреди при реализиране на идеите, съдържащи се в основния информационен ресурс.

„ОКАТ“ уточнява:

OKAT“ е електронен каталог, който представя 20 варианта за обзавеждане на детски стаи. Моделите, публикувани в сайта са изцяло виртуални.

Предлагаме идеи за макети на детско обзавеждане, а не реални конструкции.

Поради всичко гореизложено ОКАТ обективно не носи и не може да носи отговорност при реализиране на идеи, изложени в сайта.

www.okatbg.eu не е отговорен за качеството на продуктите и информацията, които предоставят други фирми, чиито реклами и линкове е публикувал.

 

 

V. Защита на личната информация и политика на поверителност

 

Чл. 25. ОКАТ не изисква и не иска да получава лични данни от потребители по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни (ЗЗЛД).

 

 

VI.Други


”ОКАТ”си запазва правото да променя технологията и дизайна на този Сайт без предизвестие.
Настоящите Условия съдържат всички условия относно ползването от Ваша страна на Сайта.

Този Сайт е подчинен на законите на Република България. Потребителите, които влизат в сайта от други страни, го правят доброволно и отговарят за спазването на българските закони.